اعتقاد ما بر این است

  • خدای یگانه و واحد که در سه شخص متمایز از هم ولی در ذاتی یگانه , یعنی پدر, پسر و روح القدس (تثلیث اقدس) – هر یک خدای کامل و حقیقی هستند و نه سه خدا بلکه تنها یک خدا هست (تثنیه 6 : 4  – متی 28 :19 – اشعیا 43: 11 –  فلیپیان 2 : 6 – یوحنا 14 :21 تا 26)

  • کتاب مقدس الهام خداست و قصور ناپذیر و بالاترین مرجع در همه مسایل ایمانی و روش زندگی مسیحی نوشته شده توسط انسان با الهام خداوند (دوم تیموتائوس 3 : 16- عبرانیان 4 :12 – دوم پطرس 1 : 21)

  • الوهیت و انسانیت کامل عیسی مسیح که از مریم باکره تولد یافت – زندگی عاری از گناه او و معجزاتش و تمامی تعالیم و سخنانش- او به نیابت و جانشینی گناهکاران بر روی صلیب رفت و گناه جهان را کفاره نمود و در روز سوم از مردگان برخاست – او صعود کرد و در دست راست پدر است و بازگشت ثانویه او انجام خواهد شد (متی 1 : 23 – اول تموتائوس 3 : 16 – اعمال 1 : 9 تا11)

  • روح القدس به واسطه مرگ و قیام مسیح در ایمانداران ساکن شده و حقانیت مسیح و پدر را در ما آشکار میکند. او ذهن ایمانداران را روشن میسازد و تقدیس مینماید. (اول قرنتیان 12 :13 – رومیان 8 :16و 17)

  • همه جهان در دنیای سقوط کرده گناهکارند و عصیان گر در مقابل خداوند و تاوانی بجز مرگ و دوری از خداوند نخواهند داشت مگر به واسطه نجاتی که در مرگ و قیام عیسی مسیح برای همگان مهیاست و با پذیرفتن آن فرزندان خداوند خوانده خواهیم شد .(افسسیان 2 :8و9 – پیدایش 3 : 6 – رومیان باب اول)

  • تعمید و غوطه ور شدن کامل بدن به نشانه اعلام مرگ و قیام مسیح و نشانه اطاعت ایماندار و شهادت او در پذیرفتن مسیح به عنوان نجات دهنده (متی 28 : 19 – اعمال 2 :38 – رومیان 6 :4 – کولسیان 2 : 12)

  • نجات هدیه رایگان و فیض خداوند است به همه جهانیان که مسیح را بپذیرند و نه از اعمال بلکه به فیض نجات یافته ایم .( افسسیان 2 : 8 )

  • دعوت و فراخوانی ایمانداران در خدمت و راه مسیح به عنوان شبانان , معلمین , مبشرین , رسولان و نبی ها برای بنا و تجهیز کلیسا و مقدسین جهت خدمت به عنوان اعضای بدن مسیح. (افسسیان 4 : 11 تا 16)

کلیسای اسمیرنا

کلیسای اسمیرنا با هدایت خداوندمان با هدف پرستش و شاگردسازی و محلی برای شناخت خداوند و رشد و خدمت ایمانداران شکل گرفته است . تجهیز و یاری ایمانداران در شناخت و تشخیص عطایای خود و تعلیم و یاری آنها در استفاده از عطایا و نیز استعدادهایشان در خدمت به خانواده الهی و جهانیان خدمت ماست. برای پیوستن به اسمیرنا با ما تماس بگیرید.

مجله فرهنگ وهنر مسیحی اسمیرنا

ماهنامه مسیحی ایرانی شامل مقالات و زندگی و نگاه مسیحایی به جهان در 60 صفحه منتشر شد .بینش روحانی , زندگی و قدم زدن با خداوند در هر موقعیت و شرایطی هدف این مجله است

ویدئو

تولید ویدئو و برنامه های مسیحی ایرانی برای خانواده ها ( زنان, جوانان, کودکان) بمنظور رشد و ترغیب آنها به قدم زدن در مسیر و زندگی مسیحی یکی از هدفهای این گروه بوده است. برای دنبال کردن سرودها و موزیک ویدئوهای تولیدی ما با ما همراه شوید .

کتاب

کتاب "زن, استخوانی از استخوانهایم " به بررسی و زندگی 22 شخصیت در کتاب مقدس میپردازد و سعی دارد تا با نگاهی به عملکردهای آنان , کاربردی مفید برای زندگی در قرن 21 به ایمانداران ببخشد. این کتاب در سال 2018 منتشر شده است.

فهرست