آتش بيداري

نام کتاب: آتش بيداري

نام نویسنده: سامي تيپ

«سامي تيپت» در 12 فصلِ اين کتاب از رويا تا شاگردي را براي بيداري روحاني بررسي کرده است. در اين کتاب نويسنده ما را دعوت مي‌کند تا با مشارکت تمام با روح خدا قدم برداريم و اجازه بدهيم تازگي روح ما را در برگيرد و همواره در شعله او گرم باشيم.

اگر در رشد روحاني خود احساس مي‌کنيد که سرد يا ولرم شده‌ايد اين کتاب را به شما پيشنهاد مي‌دهيم، اگر در بشارت‌ها دچار ضعف شده‌ايد و موافق دل اجتماع رفتار مي‌کنيد تجارب نويسنده مي‌تواند براي شما موثر باشد.

يکي از تجربه‌هاي شيرين بشارتي نويسنده در يک جمع جوانان ضد خدا بوده است. او و دوستانش مي‌دانستند که بايد براي نجات موعظه کنند. خداوند آنها را فراخوانده بود، اما اينکه چطور مي‌بايست عمل کنند اصلاً مشخص نبود، ولي آنها قدم برداشتند و خداوند عمل کرد.

در آن کنفرانس جوانان کمونيست آموزش ديده از غريبه‌هايي که در ميانشان بودند امضا مي‌گرفتند. وقتي آنها متوجه اين موضوع شدند پيام انجيل را به سه قسمت تقسيم کردند و هر کدام يکي را در کنار امضاي خود نوشتند.

1خدا شما را دوست دارد و نقشه او براي زندگي شما عالي است.

2گناه انسان باعث شده است تا اين نقشه عالي عملي نشود.

3فقط عيسي ميتواند اين مشکل را که نتيجه گناه است حل کند.

آنها نقشه نجات را براي کساني که نوشته‌ها کنجکاوشان کرده بود توضيح دادند و آن شب دويست دستمال امضا شد و موعظه شکل گرفت و بعد از دو هفته عده زيادي از جوانان مشغول خواندن سرودهاي پرستشي بودند.

نزد انسان اين محال است ليکن نزد خدا همه چيز ممکن؛ اين يک تجربه عملي در اين اصل بيداري روحاني بود. نويسنده متذکر مي‌شود که براي بيداري روحاني همه چيز از دعا آغاز مي‌شود. او مي‌گويد هر کار عظيمي که در زندگي‌اش صورت گرفته و يا خدا از طريق او آن را به انجام رسانيده است با دعا آغاز شده.

آري ما بايد دعا کنيم تا ملکوت خداوند بيايد و در قلب مردم سراسر جهان بنا شود. ما چگونه دعا کنيم تا قلب‌ها براي پذيرفتن محبت الهي آماده شود و ملکوت مسيح در جهان ظاهر گردد و در سراسر زمين خدا، به عنوان خداي حقيقي شناخته شود. نويسنده از تجربه خود در خدمت بشارت مي‌نويسد. جايي از زندگي که خدا به او لزوم فروتني را يادآور شد تا لزوم دعا را بيشتر بداند. ما در اتاق خلوت خود به اين دليل دعا نمي‌کنيم که چيزي از خدا دريافت نماييم بلکه دعا مي‌کنيم تا خداي حقيقي و زنده را بشناسيم و هنگامي که شروع به شناخت خدا مي‌کنيم به نيکويي او پي مي‌بريم.

عيسى ما را به جهاني مي‌فرستد که شرارت و خطر آن را احاطه کرده است. ما گوسفندان پدر هستيم و يک گله گرگ وجود دارد که منتظرند ما را بدرند. اين گرگ‌ها عبارتند از: «طرد شدن، عدم امنيت و ترس.» با اين حال شبان بزرگ ما عيسى وعده داده است که با ما باشد. گرگ‌ها با ديدن شبان بزرگ گوسفندان فرار مي‌کنند. فروتنى حقيقى بر اثر شناخت خدا حاصل مي‌شود. هر چقدر بيشتر خدا را بشناسيم بيشتر تکبر ما مي‌شکند و از خود‌محورى آزاد مي‌شويم. فروتنى ارزنده‌ترين محصول کليساست و از ساختمان‌ها، مهارت‌ها و برنامه‌هاى ما گرانبهاتر است. کليسا اگر مي‌خواهد بيدار شود بايد فروتن شود. آنچه امروز به آن نياز داريم اين است که ديد روشنى از صليب پيدا کنيم. ما امروز به مردان و زنانى نياز داريم که اين حقيقت را از قول پدر جى.کمپبل مورگان درك مي‌کنند: «ما بر روى زمين رد شده ولى در آسمان پذيرفته شده هستيم».

بسيارى از ما دوست داريم جامعه را مجبور به توبه کنيم، ولى توبه عبارتست از تغيير قلب. بنابراين بايد موعظه و دعا کنيم و اول خودمان ثمراتي شايسته توبه بياوريم. وقتى ما عوض شويم براى تغيير جامعه هم اميد خواهد بود و اگر جامعه هرگز عوض نشود ما به دفاع خود از عدالت ادامه خواهيم داد. مسيح به زور متوسل نمي‌شد. فقط کسانى مي‌توانند در شاهراه تقدس سفر کنند که تصميم به سفر در آن بگيرند.

نويسنده نيز درمورد غلبه بر بي‌تفاوتي مي‌نويسد؛ بايد ياد بگيريم که مشتاق بازگشت عيسى باشيم، بايد چنان زندگى کنيم که گويى عيسى همين امروز باز ‌مي‌گردد. اى ايمانداران بيدار شويد! زندگى کوتاه است! مسيح باز ميگردد! زمان را از دست ندهيد!

مردان و زنانى که در ملکوت خدا ثمر آورده‌اند هميشه حاضر بوده‌اند تا همه چيز خود را به خاطر رساندن پيام نجات به خطر اندازند. آنها سلامت، ثروت، آسايش و در کل تمام برکات زميني خود را به خطر انداخته‌اند تا شاهد نجات انسان‌ها شوند.

 «جوناتان ادواردز» ميگويد که بيدارى روحانى واقعى داراى پنج نشانه اصيل زير است:

1- عيسى مسيح را جلال مي‌دهد.

2- به ظلمت حمله مي‌برد.

3- کتاب مقدس را محترم مي‌دارد.

4- تعليم صحيح را ترويج مي‌کند.

5- باعث مي‌شود محبت انسان‌ها نسبت به خدا و سايرين جارى گردد.

 سامي تيپت درباره پرستش در کليساى بيدار به شش نکته زير اشاره ميکند:

1- بيدارى روحانى نتيجه کسب شناخت تازه‌اى از خداست و کسانى که تحت تاثير بيدارى قرار گرفته‌اند اين نياز را در خود احساس مي‌کنند که خداى زنده و حقيقى را پرستش کنند.

2- در بيدارى روحانى تنها انگيزه پرستش حقيقى عبارتست از جلال دادن خدا، چهره مردم شاد و متبسم است و وقتى که در مورد محبت خدا سرود مي‌خوانند اشک از چشمانشان جارى مي‌شود. آنها با تمام وجود در پرستش شرکت مي‌کنند و تنها اشتياق آنها اين است که با ستايش خدا او را جلال دهند.

3- بر اثر بيدارى روحانى، در ايمانداران درك عميقى از اين حقيقت ايجاد مي‌شود که شنونده اصلى پرستش آنها خود خداست. در کليسايى که بيدارى روحانى را تجربه کرده است جماعت اغلب بدون استفاده از متن، سرود مي‌خوانند. موسيقى وسيله‌اى است که احساسات قلبى انسان را به سوى تخت خدا مي‌برد. در قلب کليساى بيدار، پرستش و ستايش خدا جاي دارد.

4- در کليساى بيدار اجراى خوب موسيقى هدف اصلى نيست، بلکه هدف، شرکت همه اعضا در پرستش است.

5- در کليساى بيدار، پرستش برخاسته از تجربيات روحاني است که افراد پيدا مي‌کنند.

6- در کليساى بيدار کيفيت پرستش دسته جمعى مستقيماً به کيفيت پرستش شخصى ايماندار مربوط است. بيدارى روحانى از قلب کسانى نشأت مي‌گيرد که خدا را مي‌جويند. وقتى آنها خدا را مي‌يابند غرق در شادى مي‌شوند و سرودى نو از لب‌هايشان برمي‌خيزد. ثمره کليساى بيدار پرستش خداى زنده و حقيقى است و اين پرستش در روح و راستى صورت ميگيرد و ريشه در اين حقيقت دارد که خدا خودش هدف پرستش ماست. هدف موسيقى مسيحى سرگرمى نيست بلکه پرستش است، پرستش حقيقى، نه عقل را کنار مي‌گذارد و نه اراده را بلکه، در پرستش حقيقى عقل، اراده و احساسات هر سه دخالت دارند.

اگر مي‌خواهيم بيدارى روحانى را تجربه کنيم بايد در کليساى خود به چهار اصل اساسى انضباط روحانى عمل کنيم. دو اصل از اين چهار اصل به رابطه ما با خدا مربوط مي‌شود و دو اصل ديگر به رابطه ما با مردم مربوط است.

مقدار زمانيکه ما صرف دعا و خواندن کلام خدا مي‌سازيم نشان دهنده ميزان رشد روحانى ماست. ما از طريق کتاب مقدس با عيسى آشنا مي‌شويم. کتاب مقدس از پيدايش تا مکاشفه بر عيسى شهادت مي‌دهد. پس بايد به زمانى که براى عبادت شخصى تعيين کرده‌ايم وفادار باشيم. گاهى ممکن است احساس کنيم دعاهايمان بي‌حاصل است ولى همچنان بايد وفادارانه دعا کنيم و انضباط روحانى خود را حفظ نماييم. من تا به حال نديده‌ام کسى قبل از آن که اول از دره بگذرد به قله کوه برسد.

بيدارى روحانى واقعى باعث خواهد شد تا عادات و طرز تفکرات قبلى خود را ترك کنيم. مفهوم اين امر آن است که بايد در تمام مسائل زندگى خود از سرمشق عيسى پيروى کنيم. بايد مانند او شويم. وقتى خود را متعهد به اين امر سازيم که به مسيح شباهت يابيم، روح القدس نسيم بيدارى شيرين روحانى را بر کليسا خواهد دميد.

گذشت زمان، فرهنگ جوامع، علم و تکنولوژي و… هميشه درصدد است تا ما را هم شکل خود کند و معجزه را براي گذشته بداند براي جامعه پيشين، دنيا از ما مي‌خواهد تا در خواب غفلت فرو رويم و دهان خود را نسبت به مرگ‌هاي روحاني ببنديم، عملکرد ما چيست؟ آيا بيداري روحاني را داريم آيا در بيدار کردن فرزندان خدا قدمي برميداريم؟

بيداري روحاني خداوند با شما

نوشته های مرتبط با دسته انتخاب شده شما

پنطيکاست مبارک
هدیه شگفت انگیز خدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

بیشترین خوانده شده ها

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست